ZÁKLADNÉ ÚDAJE O GYMNÁZIU JÁNA KOLLÁRA


Info

School Building

Gymnázium Jána Kollára bollo zalozené roku 1919 ako výsledok snáh slovenskej národnosti v Juhoslávii vzdelávat sa a kultúrne povzdvihovat. Desatrocia bolo jedinou strednou školou so slovenským vyucovacím jazykom mimo hraníc Ceskoslovenska. Nikdy sa však neuzatváralo do úzkych národnostnými prostrediami pestujúc duch spolupráce medzi národmi.
School BuildingV prvých rokoch svojho jestvovania škola poväcšine zila z podpory obcanov a z dobrovolných príspevkov r. 1922 a 1923 vybudovaná bola dnešná, pre dedinské podmienky velkolepá, budova.
Pocas svojej existencie v podmienkach starej Juhoslávie škola zápasila s pocetnými tazkostami a vickrát jej hrozilo i zatvorenie. Po okupácii Bácky Hortyho fašistami gymnázium bolo ako ohnisko a symbol odboja tohto prostredia, zrušené a pocas okupácie zivorilo ako obcianska škola. Štyria jej prednášatelia boli internovaní a väcšina ostatných bola odstavená. Slobodársky duch, ktorý panoval v škole, podmienil masovú úcst zikov a profesorov v národnooslobodzovacej vojne. Podmienky pre prácu na škole v novej Juhoslávii boli omnoho prajnejšie. V školskom roku 1947/48 tu bola zalozená aj ucitelská škola. Hmotná základna nepretrzite silnela. Mimoriadne významný krok v tomto ohlade bol urobený pocas príprav osláv 50. výroci pôsobenia školy. Vdaka širokej podpore pracovných a spolocensko-politických organizácií, ako i úsiliam ziakov a profesorov, vytvorené boli podmienky pre úplný prechod na kabinetový spôsob práce a uvádzanie pocetných inovácií do výucby za cielom stáleho podnecovania aktivity ziakov na hodinách.

School BuildingPri prílezitosti 60. výrocia práce školy bola uskutocnená dalšia dostavba hmotnej základne v súlade s potrebami transformovaného stredoškolského komplexu.
Ziacke školské aktivity majú na škole bohatú tradíciu. Osobitný význam má Samovzdelávací literárny krúzok Sládkovic, ktorý r. 1975 oslávil svoje 50. výrocie. Sládkovic pocas svojho jestvovania bol i ohniskom pokrokových myšlienok a z jeho radov vyšli i pocetní odbojári. Z tohto krúzku, ktorý vo svojich zaciatkoch pracoval na zásadách ziackeho samoorganizovania, vyrástla celá plejáda spisovtelov vedcov slovenskej národnosti. Dlhorocnou tradíciou a výsledkami práce vyniká i športový spolok Stredoškolák. Pocetné krúzky kultúrno-umelecké (divadelný, folklórny, spevácky zbor, orchester a pod.) ako i vedecko-výskumné sú súcastou snáh tohto gymnázia, aby prerástlo vo významné stredisko formovania kultúrnych a verejných pracovníkov a aby sa stalo hybnou silou kultúrnych udalostí širšieho a uzšieho prostredia.

School BuildingDoposial školu absolvovalo 2850 maturantov a 216 ucitelov. Tieto kádre zohrali mimoriadne významnú úlohu v hospodárskom, kultúrno-osvetovom a spolocensko-politickom zivote slovenskej národnosti sú jedným zo závazných faktorov uskutocnovania politicko-nacionálnej rovnoprávnosti a zachovania národnej identity. Roku 1997 bol otvorený školský internát, ktorý škole dal novú kvalitu.

 

 

Za svoju cinnost škol dostala rad uznaní:

  1. The Liberation of Vojvodina - October 22nd 1979
  2. The Declaration of Brotherhood and Unity with Silver Wings - October 15th 1969
  3. The Vuk’s Reward - December 25th 1972
  4. The Plague of the Community of Backi Petrovac and a Remembrance Medal of the Community of Backi Petrovac
  5. The October Reward of the Community of Backi Petrovac - October 15th 1970
  6. The Plaque of the Union of Yugoslav Fighters in the Resistance in the World War II - July 4th 1979
  7. The Cultural Spark - 1975
  8. The "Jovan Mikic - Spartak" Reward - October 10th 1975

Návrat na hlavnú stranu | Fotografie školy | Adresa | Copyright & Disclaimer
Copyright © 1998, School Web Design Team